Harmonogram uvolňování v oblasti školství

Drazí rodiče,
MŠMT vydalo nově informace k otevření základních škol a mateřských škol. Do škol se  budou moci na dobrovolné bázi vrátit od 25.5.2020  žáci prvních stupňů základních škol a od 11.5.2020 žáci devátých ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
O podrobnější organizaci a možnostech zajištění výuky na církevní základní škole tak, aby byla dodržena  doporučení MŠMT,  Vás budou třídní učitelé  informovat prostřednictvím Dm Software. Odkaz na harmonogram uvolňování a formulář Čestné prohlášení zde:

Níže jsou uvedené  některé organizační pokyny a doporučení MŠMT  týkající se všech žáků: 

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními,
zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.
u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Příchod ke škole a pohyb před školou
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny
a vyzvedává je.
 Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit
průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo
k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.
k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak,
aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
V budově školy
 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak,
aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Ve třídě
 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení
skupiny žáků.
 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici
ve třídě.
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),
musí se roušky nosit i ve třídě.
 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí
do školy vstoupit.
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti
a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje
škola spádovou hygienickou stanici.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli
o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka  prohlášení:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 Děkuji za spolupráci, Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy

Reagovat

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>