Děti učí děti

Děti učí děti

 

Rozsah projektu: celoškolní

Cíl projektu (stručná anotace):

Projekt, jehož cílem je, aby se žáci vžili do role učitelů. Žáci si připravují vyučovací hodiny a učí své spolužáky ve třídě.

Cílová skupina žáků: 1. – 9. třída

 Způsob provedení (použité formy, prostředky…):

Příprava potřebných učebních pomůcek, testů, audiovizuálních pomůcek, konzultace s učiteli během přípravy.

Předmět (y), ve kterých projekt probíhá:

Vyučuje se dle rozvrhu jednotlivých tříd.  

 Průřezová témata obsažená v projektu

 OSV

Osobností rozvoj

–    rozvoj schopnosti poznávání

  • sebeovládání
  • kreativita

Sociální rozvoj

  • mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého

Morální rozvoj

  • řešení problémů, rozhodování

VDO

Občanská škola společnost

  • model otevřeného partnerství

 Stručný popis průběhu:

Žáci si nejprve zvolí předmět, ve kterém by chtěli vyučovat, dále konzultují obsah hodiny s vyučujícím. Přípravy předkládají učiteli. Na prvním stupni vyučují 3- 4 žáci jednu vyučovací hodinu. Na druhém stupni 1-2 žáci vedou vyučování. Žáci připravují vyučování a prezentují dané učivo před spolužáky a díky tomu si probíranou látku lépe osvojí. Žáci se také učí mluvit zřetelně a nahlas, trénují se v ústním projevu a celkovém vystupování před svými spolužáky (komunikativní kompetence).

 

Tento projekt probíhá u příležitosti Dne učitelů. Žáci mají možnost vyzkoušet si, jaké je to být učitelem, vcítit se do jeho role.