Modlitby a chvály

Modlitby a chvály

 Rozsah projektu: pro 1. a 2. stupeň stupeň

Cíl projektu (stručná anotace):

Projekt, jehož cílem je, aby se žáci seznámili s křesťanskými a etickými hodnotami, svědectvími a příběhy zajímavých hostů, které mohou obohatit jejich život.

Časové rozvržení: vždy 1. a 2. pondělí v měsíci

 

Průřezová témata obsažená v projektu

 OSV

Osobností rozvoj

–  rozvoj schopnosti poznávání

  • poznávání lidí
  • hodnoty, postoje, praktická etika

Sociální rozvoj

  • mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého

Morální rozvoj

  • řešení problémů, rozhodování

MV       – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv médií ve společnosti vzhledem ke křesťanským hodnotám)

MKV   – lidské vztahy (principy slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého)

 

Stručný popis průběhu:

Tento projekt probíhá vždy první pondělí v měsíci. Žáci 1. – 5. a 6.- 9. třídy se sejdou v rámci 1. vyučovací hodiny. Společně se modlíme, zpíváme písně. Přítomen je i host, který si pro žáky připraví příběh. Příběhy biblické nebo ze života lidí přibližují dětem morální hodnoty jako důležitost mezilidských vztahů, odpuštění, poznávání rozdílů mezi lidmi, slušnost, empatie, tolerance. Společný zpěv utváří příjemnou atmosféru, vede žáky k účinné spolupráci se spolužáky a na základě ohleduplnosti a úcty přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Vytváříme v žácích pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Vyhodnocení: Žáci se rádi podílí na tomto projektu. Žáci 5. – 9. tříd jsou schopni se také aktivně podílet na tomto projektu, připravují pro mladší spolužáky zajímavé příběhy, doprovázejí ostatní ve zpěvu chval. Využívají k tomu prezentace nebo sdílejí se svými spolužáky své myšlenky a postřehy. Tímto projektem chceme u žáku rozvíjet potřebné hodnoty a schopnosti pro jejich kvalitní život. Hosté často volí příběhy tak, aby dávali žákům dobré vzory, které jim mohou pomoci v rozhodování.