Projekty EU

Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ Třinec
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013124
 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání.
V rámci projektu proběhne realizace nových školních odborných učeben: přírodovědné, počítačové, jazykové a dílen včetně  stavebních  úprav a výbavy, zajištění bezbariérového přístupu do  školy i jednotlivých učeben, zajištění konektivity školy.

Šablony II OP VVV pro církevní ZŠ a MŠ

Církevní základní škola a mateřská škola Třinec realizuje v období 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro církevní ZŠ a MŠ, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

Plakát projektu

ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ V MSK. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

logoEU

OKAP_plakát_horizontální
OKAP_plakát_vertikální

 

Projekt je spolufinancován Evropským

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

CZS a MŠ Třinec je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme

ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.

Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu “ Vzdělávání pro konkurenceschopnost “ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plakát projektu podpořený z Operačního programu “ Vzdělávání pro konkurenceschopnost „

Ozdravné pobyty

Naše škola je zapojena do programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

V školním roce 2015/2016 nám byla přiznána podpora ze SFŽP ČR ve výši 65 442 Kč pro 17 žáků.

V školním roce 2016/2017 nám byla přiznána podpora ze SFŽP ČR ve výši 77 000 Kč pro 20 žáků

Ozdravný pobyt – projekt

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Plakát projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Zlepšení úrovně výuky na církevní základní škole a mateřské škole v Třinci byl spolufinancován EU:

Dokument v pdf

 

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963

Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022

Nositel: město Třinec

Operační program: OP VVV

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/