Vzdělávací koncepce

Koncepce výuky na Církevní základní škole v Třinci navazuje na tradici křesťanských tříd, které 10 let fungovaly v rámci experimentu MŠMT na Základní škole Slezská v Třinci. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Křesťanská škola.Na církevní školu jsou přijímání žáci křesťanského vyznání i žáci bez vyznání. Vyučování je zahajováno v jednotlivých třídách modlitbou a krátkým čtením z Bible, křesťanskou písní.Škola funguje od školního roku 2005/2006.

Výchova v duchu křesťanské etiky:

Vyučování je rozšířeno o hodinu křesťanské výchovy týdně na 1. i 2. stupni. Do vyučování jsou zařazeny křesťanské prvky jako rozšiřující učivo v rámci učebních osnov vzdělávacího programu.

Zaměření školy

 

 • Poskytovat kvalitní vzdělání na úrovní základní devítileté školy vyplývající z učebních osnov Školního vzdělávacího programu Křesťanská škola.
 • Obohatit učební plán o výuku anglického jazyka od 1. ročníku a zvýšit tím předpoklady pro praktické užívání jazyka.
 • Poskytovat hlubší informace z křesťanské kultury než ve školách veřejných, navázat na křesťanské tradice evropské společnosti.
 • Vzdělávat žáky tak, aby jejich vědomosti ve všech předmětech byly srovnatelné s vědomostmi žáků na veřejných základních školách.
 • Klást důraz na individuální přístup k žákům v procesu vyučování.
 • Orientovat se na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti; rozvíjet samostatné myšlení žáků.
 • Vychovávat děti v duchu křesťanské etiky s důrazem na úctu k Bohu a lidem.
 • Vést žáky k uplatňování křesťanských principů v každodenním životě.
 • Vést děti k vzájemné toleranci v rámci různých denominací a vůči národnostním menšinám.

Poslání školy

„Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly. S člověkem je tomu taky tak: „na začátku záleží všecko.,“ Takový význam má dětství.“ (J. A. Komenský) Jelikož si uvědomujeme pravdivost tohoto výroku, chceme dát dětem to nejlepší:

 • lásku a víru v Krista
 • radost a pokoj pramenící ze života s Bohem
 • schopnost odpouštět
 • pomáhat slabším a potřebným
 • schopnost podřizovat se autoritám
 • schopnost překonávat životním problémy a řešit konflikty křesťanským způsobem